Monday, June 26, 2017

banner

እዋናዊ ዛዕባ

እዋናዊ ዛዕባ

  ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ! ፈለማ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ስለሰዝተፈለኽኹም ይቕሬታ ይሓትት፡፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኹርናዓት ዓለም ኮይንኩም ድሃይ ዝሓተትኹምንን ሻቕሎትኩም ዝገለጽኩምለይ ዜጋታት ልዑል ምስጋናን ኣኽብሮትን ይብጻሕኹም፡፡ ብዝኾነ...

ዛንታ ስርሒት ፎርቶ

THE LEGACY OF WEDI ALI ዛንታ ስርሒት ፎርቶ ካልኣይ ክፋል ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ!! ድሕሪ “ናጽነት” ንጉጅለ ጠለማት ህግደፋውያን ካብቶም በዳህቲ ዝነበሩ ፍጻመታት ሓደ ዝነበረ ስርሒት ፎርቶ...